"طبیب دل"

مجله علمی , فرهنگی , هنری و خبری

 

1- نگاهي کوتاه به گذشته‌ها

جشن نوروز از مراسم بسيار قديمي ايرانيان است. اين رسم کهن ايراني آن قدر در تاريخ پيش مي‌رود که به افسانه‌ها واسطوره‌ها مي‌پيوندد و قدمتي پيدا مي‌کند در حد خود تاريخ پيدايي ملت ايران. ايرانيان شرقي به ويژه از وقتي که وارد مرحله ده نشيني وکشاورزي شدند، در ميان مراسم جشن‌ها و نيايش‌ها به فراگرد تغيير فصول توجه خاصي نشان دادند ازآن جمله جشن هاي پاييزي يا مهرگان (ميتراکانه) و جشن‌هاي بهاري وتجديد حيات کشت‌زارها يعني نوروز بوده است. در ‹‹اوستا›› از نوروز نامي نيست ولي در ميان متون ديني، قديمي‌ترين منبع موجود کتاب‹‹بندهشن›› است که به جشن ‹‹نوروز›› اشاره‌اي شده است .

سلطنت هخامنشيان براساس تساهل نسبت به عقايد وآراء ديگران بنا شده بود وبنابراين در پذيرش دانش وفرهنگ بيگانگان نيز مقاومتي نمي‌کردند چنان‌چه، مبناي محاسبات تقويم خود را بر پايه دانش نجومي مصريان قرار دادند و براي نام ماه‌ها از اسامي زردشتي سود بردند. در دوره اشکانيان نيز گاه شماري ترکيبي از تقويم اوستايي ومصري بود و به هر حال دراين گاه شمارها جشن‌هاي نوروز و مهرگان براي خود جايي داشتند. در زمان ساسانيان جشن‌هاي نوروز با شکوه و رونق کامل‌تري انجام مي‌شد و پادشاهان اين سلسله در نوروز که چند روز به درازا مي‌کشيد مراسم مختلفي به جا مي‌آوردند

بعد از ظهور اسلام با آن‌که تغييرات مذهبي و سياسي فراواني در جامعه ايران صورت گرفته بود و بسياري از عادات اجتماعي گذشته دست‌خوش فراموشي يا دگرگوني شده بود، درميان آن بخش از سنت‌هاي ايراني که که بعد ازاسلام نيز هم‌چنان به حيات خود ادامه دادند ، يکي رسم نوروز بود که به ويژه ازآن جهت که با اصول و ضوابط دين هم تعارضي نداشت نه تنها با مخالفت خلافت اسلامي مواجه نشد بلکه بعد از گذشت زمان که سادگي حکومت اسلامي جاي خود را به تشريفات قدرت‌مدارانه مقتبس از دربارهاي ايران وروم داد با حسن استقبال هم مواجه شد و به شکل يک آيين پر طمطراق درباري درآمد. ضمنا حاکميت عرب با استفاده از اين موقعيت جمع آوري ماليات را هم با جشن‌هاي نوروزي هم زمان کرد تا وصولي خزانه انجام گيرد و حتي ‹‹متوکل عباسي›› ازآن جهت که نوروز با فصل درو و جمع آوري محصول فاصله زيادي داشت دستور داد آن را تا زمان برداشت کشت به تاخير اندازد که روستاييان بتوانند ماليات‌هاي دولت را پرداخت کنند . با اين همه برگزاري مراسم نوروز گاهي با مخالفت‌ها و محدوديت‌ها‌يي روبرو مي‌شد؛ چنان‌چه همين ‹‹متوکل›› برپايي آيين نوروزي – به ويژه اسب دواني – را در کوچه و بازار ممنوع کرد.

اما علي‌رغم اين محدوديت‌ها وسخت‌گيريها، نوروز هم‌چون يک سنت استوار جاي خود را در ميان مسلمانان باز کرد اما با شکل ها و تغييرهاي گوناگون ودر قالب پنداشته‌ها و باورهاي متعدد مردمي:

1- گل آدم در نوروز سرشته شد. نوروز آفرينش انسان است .

2- آدم بهشتي، ازميوه ممنوع تناول کرد، لاجرم به پادافره آن گناه از بهشت رانده شد و روي زمين به ‹‹سرانديب›› فرود آمد و شريک جرمش ‹‹حوا›› به‹‹جده›› افتاد. آدم از کرده خود توبه کرد وبه درگاه خدا ناليد، خداوند براو ببخشود و بدين‌سان جفت او در زمين عرفات، در روز ‹‹نوروز›› به او باز گردانيد.

3- چون کشتي نوح بر ‹‹‌ جودي›› قرار گرفت آب کم کم پايين آمد ونوح پاي بر خاک نهاد، آن روز ‹‹نوروز›› بود.

4- روزي که يوسف را از چاه، برادران بيرون کشيدند، ‹‹نوروز›› بود .

5- موسي، عصاي خود را برآب نيل (يا درياي سرخ ) زد وآب پس نشست وبني اسراييل ازآب گذشتند واز تعقيب وآزار فرعون جستند. آن روز، نوروز بود .

6- روزي که دوباره، يونس نبي از دهان ماهي پاي بر ساحل نهاد، نوروز بود .

7- هنگامي که خداوند انسان را آفريد همه ستارگان آسمان در برج ‹‹حمل/ فروردين›› جمع گشتند و چون کار آفرينش پايان آمد، خداوند ستارگان را فرمود تا به جايگاه‌هاي خود باز گردند. آن روز نوروز بود .

8- بکتاشيان ‹‹نوروز›› را روز تولد حضرت علي مي‌دانند ومعتقدند که امام در همين روز با فاطمه (س) ازدواج کرد .

9- شيعيان مي‌گويند پيغمبر در چنين روزي علي را به خلافت خويش برگزيد .

2- ريشه هاي نوروز

آريايي‌ها به هنگام مهاجرت ازدشت هاي اوراسي از جنوب روسيه فعلي به سوي نجد ايران با بخشي از باورها وآيين هاي بوميان اين سرزمين روبرو شدند وآن‌ها را درخود جذب کردند و با باورهاي خود آميختند که يکي از آن‌ها نوروز بود.

آيين هاي نوروزي درميان اقوام وملل ديگر ازجمله بابليان ، هيتيان ، مصريان، يهوديان، مسيحيان و... از دير زمان وجود داشته است اين آيين ها بيش از هرچيز با مراسم قرباني کردن و نو کردن هاي رمزي ارتباط داشته است در آسياي غربي جشن سال نو جشن ازدواج مقدس الهه آب و خداي باروري بوده که دراصل پيروزي ايزد آب‌هاي شيرين در کشتن غول آب‌هاي شيرين بوده است. آيين‌هاي نوروزي را با مراسم ‹‹تموز››، ‹‹آدونيس››، ‹‹آتيس›› نيز هم‌راه کرده‌اند .جشن بهاري آدونيس در ابتداي عزا بوده که ضمن آن مرگ آدونيس، خداي گياهان را يادآوري مي‌کردند اما درعين حال جشن شادي نيز بود زيرا خدا دوباره زنده مي‌شد... پيکره خدا که مانند جسدي آن را کفن پوشانده بود برسرگور مي بردند وسپس آن را به دريا مي انداختند دربرخي جاها آيين دوباره زنده شدن خدا را فرداي روزآيين عزا برگزار مي‌کردند .

در دوران هخامنشيان نشانه هايي از آيين نوروز درکاخ آپادانا درتخت جمشيد که شاه دراين مراسم نمايندگان ملت ها واقوام گوناگون را به حضور مي‌پذيرفته وهدايايي ازآن‌ها دريافت مي‌کرده وجود دارد. در دوران ساسانيان – به روايت آرتور کريستين سن- نوروز ازاهميت بيش‌تري برخوردار بوده و به همين دليل نام نوروز در ميان آهنگ‌هاي زمان ساساني که شاعران ايراني مانند نظامي و منوچهري آن‌ها را ضبط کرده‌اند مثل نوروز، ساز نوروز، نوروز بزرگ و نوروز قباد آمده است.

آن‌چه از نوروز امروز درايران وجود دارد بخشي ازآيين‌هاي بازمانده از دوران پيش آريايي‌هاست که پس از امتزاج با باورهاي آنان و پس از ايراني شدن در دوران پيش از اسلام با آميخته شدن با باورهاي اسلامي ممزوج گشته و به گونه‌اي که هست دراين سرزمين وجود دارد .بديهي است اساطير وآيين ها در چرخش‌هاي تاريخي-جغرافيايي هميشه تغيير مي‌يابند- ديگر اين‌که ماه فروردين ماه فروهرها است. فروهرها گونه‌اي از روان آدمي يا نوعي هم‌زاد آدميان هستند. هينلز مي‌گويد: همان‌گونه که هر يک ازآفريدگان مادي يک اصل معنوي دارند انسان نيز خود آسماني دارد که ‹‹فروشي›› يا فروهر اوست.

در ماه فروردين فروهرها به زمين مي‌آيند و در اطراف خانه خانواده‌شان مي گردند آن‌ها دوست دارند افراد خانواده و خانه‌هايشان تميز ومرتب باشند تا براي آنان دعا وآرزوي برکت کنند اگر فروهرها خانه و کاشانه‌شان را پاکيزه نبينند ناراحت مي‌شوند و دعا و برکت ازآن مردم و خانه ها رخت مي‌بندد از اين روست که از هنگام آمدن بهار در فروردين چراغ خانه‌ها را روشن مي‌گذارند و يا در قديم مراسم آتش افروزي بر روي بام‌ها انجام مي‌دادند تا راه فروهرها را روشن و تابناک کند. حاجي فيروز، راه انداختن دسته هاي نقابدار با صورتک هاي سياه را که نماينده فروهر مردگان است تداعي مي کند. دکتر مهرداد بهار اعتقاد دارد: ‹‹حاجي فيروز بازمانده آيين بازگشت ايزد شهيد شونده يا سياوش است و چهره سياهش نماد بازگشت او در جهان و لباس سرخش نماد خون سياوش است و شادي حاجي فيروز شادي زايش دو باره که رويش و برکت را با خود مي‌آورند است››. روز سيزده نوروز را هم باز در يک چرخش اساطيري پايان دوازده روز نماينده دوازده هزار سال آفرينش آيين زرتشتي مي‌دانند که روز بعدش يک آشفتگي به وجود مي‌آيد که به رستاخيز و نوشدگي ديگر مي‌انجامد سيزده نوروز با نوعي آشفتگي درديدگاه‌هاي مسيحي (دروغ هاي اول آوريل) مطابقت دارد .

آن‌چه سفره هفت سين را تزيين مي‌کند: سبزه نودميده و سنبل خوش بر و بو است. ‹‹سيب›› که ميوه‌اي بهشتي نام گرفته که نمادي از زايش است؛ ‹‹سمنو›› اين مائده تهيه شده از جوانه گندم. ‹‹سنجد››‌ که بوي برگ و شکوفه درخت آن محرک عشق ودلباختگي است. ‹‹سير›› که ازديرزمان به عنوان دارويي براي تندرستي شناخته شده است – دانه هاي اسپند که نامش به معني ‹‹‹مقدس››‌ است و نيز شمع که روشنايي و نامش آتش را به ياد مي‌آورد؛ تخم مرغ که تمثيلي از نطفه و باروري است. کاسه آب زلال به نشانه همه آب‌هاي خوب جهان و ماهي زنده درآب به نشانه تازگي و شادابي .تاجيکيان در روزگاران گذشته در مراسم نوروز سفره هفت شين مي‌چيدند :1-شراب2-شير3-شيريني4-شکر5-شربت6-شمع7-شانه. در نوروز از ‹‹هفت ميم›› نيز سخن رفته است .

+ نوشته شده در  جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:14  توسط نفس  | 

آخر بد شانسی یا خوش شانسی ؟!!

آخر بد شانسی یا خوش شانسی ؟!! www.taknaz.ir

آخر بد شانسی یا خوش شانسی ؟!! www.taknaz.ir

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:29  توسط امین  | 

عکس های عاشقانه سال ۹۰

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه (3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

عکس های 
عاشقانه

(3)

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:22  توسط امین  | 

برترین تصاویر برگزیده در سال 89

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

برترین تصاویر برگزیده در سال 89 
www.taknaz.ir

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:13  توسط امین  | 

پدر ، !!!

پدر در حال رد شدن از کنار اتاق خواب پسرش بود، با تعجب دید که تخت خواب کاملاً مرتب و همه چیز جمع و جور شده. یک پاکت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود «پدر». با بدترین پیش داوری های ذهنی پاکت رو باز کرد و با دستان لرزان نامه رو خوند :
پدر عزیزم،
با اندوه و افسوس فراوان برایت می نویسم. من مجبور بودم با دوست‏‏دختر جدیدم فرار کنم، چون می خواستم جلوی یک رویارویی با مادر و تو رو بگیرم. من احساسات واقعی رو با stacyپیدا کردم، او واقعاً معرکه است، اما می دونستم که تو اون رو نخواهی پذیرفت، به خاطر تیزبینی هاش، خالکوبی هاش ، لباسهای تنگ موتور سواریش و به خاطر اینکه سنش از من خیلی بیشتره. اما فقط احساسات نیست، پدر. اون حامله است.stacy به من گفت ما می تونیم شاد و خوشبخت بشیم. اون یک تریلی توی جنگل داره و کُلی هیزم برای تمام زمستون. ما یک رؤیای مشترک داریم برای داشتن تعداد زیادی بچه. stacy چشمان من رو به روی حقیقت باز کرد که ماریجوانا واقعاً به کسی صدمه نمی زنه. ما اون رو برای خودمون می کاریم، و برای تجارت با کمک آدمای دیگه ای که توی مزرعه هستن، برای تمام کوکائینها و اکستازیهایی که می خوایم. در ضمن، دعا می کنیم که علم بتونه درمانی برای ایدز پیدا کنه، وstacy بهتر بشه. اون لیاقتش رو داره. نگران نباش پدر، من 15 سالمه، و می دونم چطور از خودم مراقبت کنم. یک روز، مطمئنم که برای دیدارتون بر می گردیم، اونوقت تو می تونی نوه های زیادت رو ببینی.
با عشق،
پسرت،
john
پاورقی : پدر، هیچ کدوم از جریانات بالا واقعی نیست، من بالا هستم تو خونهtommy. فقط می خواستم بهت یادآوری کنم که در دنیا چیزهای بدتری هم هست نسبت به کارنامه مدرسه که روی میزمه. دوسِتت دارم! هروقت برای اومدن به خونه امن بود، بهم زنگ بزن!
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:35  توسط امین  | 

حرفهایی که دوست نداریم در اتاق عمل بشنویم

 

اووووووووووه !!! پس اشتباه بریدم!

• کسی ساعت مچی منو ندیده؟!

• دیشب تا دیر وقت مهمونی بودم. یادم نمی آد هیچوقت تو عمرم آن قدر …….. !

• وای! صفحه ی ۴۷ دستورالعمل جراحیم پاره شده!

• منظورت چیه که باید پای چپشو می بریدیم؟!

• فوراً یه عکس از این زاویه بگیر. این یکی از عجایب خلقته!

• بهتره این تیکه رو نگه داریم. ممکنه برای تشریح به درد بخوره!

• ولی کتاب من اینجوری نمی گه! کتاب تو چاپ چندمه؟!

• فوراً اون تیکه گوشت رو برگردون!

• صبر کن ببینم! اگه این طحالشه، پس اون چی بود؟!

• پرستار لطفاً اون گوشت رو به من بده. اون گوشته … همون چه می دونم… اون عضوی که نمی دونم چی بود دیگه!

• اوه! زود دوباره همه ی بخیه ها رو باز کنین. یکی از پنس ها کمه!

• اگه فقط یادم می اومد که این کارو چه جوری هفته ی پیش توی کلاس بازآموزی انجام دادند خوب بود!

• لعنتی! بازم چراغ ها خراب شد!
گریه نوزاد

• می دونی؟ پول خیلی هنگفتی میشه توی تجارت کلیه به جیب زد. اوه! اینجا رو! این آقا یه کلیه اضافه داره!

• همه برن عقب وایسن! لنز چشمم افتاد بیرون!

• میشه قلبش رو یه مدت از تپیدن بندازی؟ تمرکزم رو به هم می زنه!

• خیلی خب بچه ها… این برای همه مون می تونه یه تجربه ی جدید باشه!

• می دونستی این مریض خودشو یک میلیون دلار بیمه ی عمر کرده؟ الان زنش تلفن زد و گفت !!

• اشکالی نداره. همون قیچی رو بده. کف زمین رو که تمیز کردن. نه؟!

• یادته بخش تشریح می گفت حاضره ۱۰۰۰ دلار برای یه جسد تر و تمیز بده؟!

• چی؟! منظورت چیه که اینو واسه عمل نیاورده بودن؟!

• کاش عینکم رو توی خونه جا نمی ذاشتم!

• این مریض بیچاره اگه اشتباه نکنم زن و بچه داره. نه؟!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 21:7  توسط نفس  | 

درباره عطسه و ارتباط آن با باور عامیانه و خرافات

درباره عطسه
 و ارتباط آن با باور عامیانه و خرافات

عطسه چیست؟!عطسه یکنوع مکانیزم دفاعی می‌باشد که جهت دفع مواد محرک محیط داخل بینی انجام می‌شود، این مواد محرک ممکن است داخلی یا خارجی باشند.

مفاهیم کلیوجود یک شی خارجی و خصوصا نرم و سبک ، سریعا موجب ایجاد عطسه می‌گردد تا مواد خارجی ، از بینی خارج شود. داخل حفرات بینی بوسیله بافت پوششی دربرگرفته شده که شامل مژه ، سلولهای بویایی و سلولهای محافظ می‌باشند. اما قبل اینکه شی خارجی بتواند مژه‌ها را به حرکت وادار کند، این شی به غشای مخاطی روی لایه پوششی برخورد می‌کند و همین باعث تحریک سلولهای عصبی واقع در بافت پوششی می‌شوند و پیام به هیپوتالاموس مغز رفته و موجب تشخیص یک بوی خاص می‌شود. اما چگونه عطسه اتفاق می‌افتد؟ برای ایجاد عطسه ، نیاز به حرکت در آوردن مژه‌های سطح پوشش بینی است در واقع ، عطسه بیشتر تحت کنترل حس لامسه است تا چشایی.

رفلکس عطسهرفلکس عطسه بسیار شبیه رفکلس سرفه است به استثنای اینکه به جای مجاری تنفسی تحتانی مربوط به مجاری بینی است. استیمولوس ایجاد کننده رفلکس عطسه تحریک در مجاری بینی است و ایمپالسهای مرکز رو از طریق عصب پنجم به پیاز مغز تیره می‌روند که در آنجا رفلکس عطسه تحریک می‌شود. به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می‌کند و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می‌کند.

زمانی که عطسه روی می‌دهد قفسه سینه شدیدا منقبض می‌شود. در همان زمان جعبه صدا بسته می‌شود بطوری که تا قبل از باز شدن جعبه صدا ، هوا با فشار زیادی در پشت آن جمع می‌شود این حالت انفجاری هوا مقدار زیادی از بلغم و مواد دیگری مانند میکروبهایی را که در بینی جمع شده‌اند را پاک می‌کند و آن را با فشار خارج می‌سازد. این واقعیت که سرفه و عطسه باعث گسترش بیماری می‌شوند حقیقتی انکار ناپذیر است و به کودکان باید آموخت که در موقع عطسه دستمال جلوی دهان و بینی خود بگیرند.

عطسه و نورمکانیزم ایجاد عطسه بین همه مردم جهان یکسان نیست بطوری که تنها ۲۵ درصد مردم جهان هنگام نگاه به خورشید یا روشنایی زیاد ، عطسه می‌کنند که این عکس‌العمل را عکس‌العمل عطسه آور نسبت به نور گویند. دانشمندان در این مورد نظریات مختلفی دارند. بر اساس یکی از معروفترین نظریه‌ها ، عصب جمجمه‌ای عامل عطسه ، با طریقی عصب بینایی (Optic) مرتبط است. زمانی که عصب بینایی به شدت تحریک شد، منقبض می‌شود. و این فرایند بر عصب جمجمه‌ای عطسه اثر گذاشته و موجب عطسه کردن می‌گردد.

برخی محققان عقیده دارند افرادی که آلرژی دارند استعداد بیشتری نسبت به عطسه در مقابل نور دارند. در یک بررسی وقتی آلرژی آنها درمان شد، عطسه آنها در مقابل نور کاسته می‌شود. نظریه دیگر ، حاکی از آن است که نور ، عصبهای صورت را تحریک و در پی آن مخاط غشای بینی تحریک شده و عطسه اتفاق می‌افتد. در آخر ، اگر چه هر کس به درستی نمی‌داند نور خورشید چرا سبب عطسه می‌شود ولی به نظر می‌رسد این حالت بدون هیچ سود و زیانی برای فرد باشد.

- عطسه و فشار آنبه علت فشار بالای عطسه در پرتاب کردن ذرات از بینی جلوگیری از آن در برخی موارد به پارگی برخی عروق در سر یا گردن می‌انجامد و اگر شدت عطسه خیلی بالا باشد ممکن است یک دنده انسان را بشکند.

- عطسه و تعداد آنچنانچه تعداد عطسه در حد متعادل باشد، نیازی به پیشگیری از آن نیست و باید بدن را در کاربرد دستگاه دفاعی خود آزاد گذاشت . اما در صورتی که تعداد بالای عطسه باعث آزار فرد گردد باید با داروهای ضد حساسیت آن را درمان کرد چرا که یکی از علایم حاصل از آلرژی ، عطسه می‌باشد. عطسه‌های پیاپی و پشت سر هم معمولا نشانه وجود آلرژی است اما تک عطسه معمولا نشانه سرماخوردگی است. به علاوه در سرماخوردگی به ترشحات بینی ، زرد رنگ است، در صورتی که در آلرژی ترشحات بینی ، بی‌رنگ و رقیق می‌باشد.

- حدیث و دعا در رابطه با عطسهبه نقل از خدمتکار حضرت حجت “عج” آمدده است که آنحضرت به ایشان فرمود: “آیا تو را در مورد عطسه کردن بشارت بدهم؟” گفتم: آری. فرمود: “عطسه علامت امان از مرگ تا سه روز است”. نیز در روایات آمده است بعد از عطسه ، انگشت روی بینی گذاشته و دعای زیر را بخوانید: الحمد…رب العمالمین علی کل حال انی امنت برتکم فاسمعون الحمدالله رب العالمین.

خرافات و عطسهمردم مختلف در حدود عطسه ، عقاید مختلفی دارند. برخی ، به محض عطسه فال حافظ یا استخاره قرآن را انجام می‌دهند. برخیها لفظا می‌گویند صبر آمد و کار خود را متوقف می‌کنند و اگر موقع بیرون رفتن باشد، حتی ممکن است به خانه برگردند. یا کفشهای خود را نگه به لنگه بپوشند، یا در کفشهای خود نمک بریزند اما همه این اعمال به خاطر چیست؟ به این خاطر است که مردم در مورد عطسه خاطره چندان خوشی ندارند.

مثلا آیا شنیده‌اند کسی در هنگام عبور از خیابان عطسه کرد و همین موجب تصادف او گردید، یا اینکه آیا برایتان اتفاق افتاده وقتی دستتان چایی است عطسه کرده و چایی رویتان و موجب سوختن شما شود. اینها و هزاران مورد دیگر ، از جمله مواردی هستند که اکثر مردم به عطسه و نتایج آن ، به دید منفی نگاه کنند و عطسه بیشتر از آنکه آرامش دهنده و به عنوان یک سیستم دفاعی بدن باشد بلای جان بشر می‌شود.

چشم انداز حبثبا در نظر گرفتن نتایج علمی کنونی در صدد مکانیسمهای دفاعی بدن و از آن جمله عطسه ، اعتقاد به خرافات مساله واهی به نظر می‌رسد اما این عقیده حتی در بین افراد با تحصیلات بالا ، نیز وجود دارد. اما احتمال این می‌رود که در آینده از اعتقاداتی همچون وقت‌گیر و دست و پا گیر ، کاسته شود و جای خود را به توجیهات علمی بدهد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:40  توسط امین  | 

یک ترم دانشجو چگونه میگذرد!!!

شروع ترمیک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)

یک هفته بعد از شروع ترمیک ترم دانشجو چگونه میگذرد( طنز)دو هفته بعد از شروع ترم

قبل از میان ترم

در طول امتحان میان ترم

بعد از امتحان میان ترم


قبل از امتحان
پایان ترم

اطلاع از برنامه پایان ترم

7 روز قبل از پایان ترم6 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم4 روز قبل از پایان ترم2 روز قبل از پایان ترم1 روز قبل از پایان ترم

شب قبل از امتحان1 ساعت قبل از امتحان

در طول امتحان


هنگام خروج از
سالن امتحان+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:34  توسط امین  | 

غیبت کننده = بوگیر!!!

یه روزی که توی کوچه بازارای شهرمون داشتم گل گشت میزدم ، متوجه شدم که در هر خونه یا توی هر مغازه ، یسری ملت بیکار یا دنبال کار! ، دور هم جمع شدن و کلونی تشکیل دادن ؛ در خونه ها خانم ها و در مغازه ها هم آقایون و کمی هم خانمها (غیبت خانما نباشه اونا بیشتر تو این کار شرکت دارن!!! ) . پای صحبت یه گروه نشستم ببینم چی میگن. از صحبتهای داغ روز گرفته بود ( از قبیل طرح هدفمند کردن یارانه ها و رایانه ای شدن آموزش و امتحانات ) تا پشت سر این و اون حرف زدن و حرف در آوردن.

حسابی رفتم تو فکر که آیا این کار مردم کار درستی میتونه باشه یا نه؟!. به دنبال یه چیزی میگشتم تا عملش یه خورده شبیه به عمل این جور آدما باشه ؛ یعنی نتیجه عملش شبیه نتیجه عمل آدم غیبت کننده. خیلی فکر! کردم (شاید بگید هیدر مگه فکرم میکنه!) و به دنبال اون گشتم و به قول کتاب علوم اول دبستان "به محیط اطرافم با دقت نگاه کردم" تا اینکه یه چیز که شباهت های زیادی داشت رو یافتم. اگه گفتین چی بود؟! آره درست حدس زدین! ، "بوگیر".

فرقی نمیکنه که تو یخچالیش یا نوع دیگش !. حالا ممکنه براتون این سوال حیاتی پیش بیاد که چه ربطی داره؟ الآن میگم ربطش چیه.

شما اگه به کاری که بوگیر میکنه دقت کنین متوجه ربطش میشین ؛ بوگیر رو معمولا برای جذب بوهای نامطبوع میذارن تو یخچال یا... بعد از اینکه کارش رو انجام داد میندازنش توی سطل زباله. آدمی هم که غیبت میکنه با این کارش از بار گناهان طرف مقابلش کم میکنه و اون گناهان رو واسه خودش میخره و به نوعی عمل بوگیر رو تقلید میکنه و به نظر من اونقدر باید گناه این آدم زیاد باشه که بعد از اتمام عمرش تو دنیا ، بندازنش تو جهنم! ؛ مثل بوگیر که میندازنش تو آشغالی و بعد هم بالاخره میسوزوننش!!!

از این حکایت من درآوردی میخوام یه نتیجه گیری اخلاقی! بکنم:

غیبت نکنم ، نه برای گناهش یا چیز دیگه ای ؛ فقط برای اینکه شبیه بوگیر نباشم!!!

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 20:22  توسط امین  | 

20 نکته برای اینکه اندام مناسب داشته باشید

در این مطلب قصد داریم 20 نکته را مطرح کنیم تا به آسانی بتوانید از تناسب اندام خود لذت ببرید.

1-    برای  صرف وعده های غذایی خود 20 دقیقه زمان مصرف کنید.
  هدف از این کار حفظ آرامش در خوردن است. هر چه قدر زمان برای این کار صرف کنید نتیجه مطلوب تری از هر لحاظ به دست می آورید.  این یکی از مهم ترین نکات برای حفظ تناسب اندام است، باعث لذت بردن شما از هر لقمه غذا می شود و بعلاوه هورمون مربوط به سیری بدن را تحریک می کند.

2-    بیشتر بخوابید!
خواب کافی و مناسب باعث کاهش وزن به مقدارتقریبی 6 کیلوگرم در سال می شود. مکانیسم این عمل به چند روش کارساز است. یکی از آنها با این شاهد ثابت می شود که بیداری و عدم خواب کافی باعث افزایش اشتها و میل به غذاخوردن یا به عبارتی احساس گرسنگی می شود.

3-     سبزیجات را در تمام وعده های غذایی خود بگنجانید.
سبزیجات و میوه جات سرشار از آب و فیبر است در حالی که کالری کمتری دارد و همین امر باعث کاهش وزن می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 23:5  توسط امین  | 

مطالب قدیمی‌تر